Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία «ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ» (εφεξής η «Εταιρεία», «εμείς», «μας», «εμάς») σέβεται πλήρως το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία τους σε πλήρη συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία του Ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα/Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΓΚΠΔ») και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία.  

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει ως στόχο να ενημερώσει τους χρήστες του παρόντος ιστότοπου για τον τρόπο και τον σκοπό συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων από την Εταιρεία μας, τον υπεύθυνο επεξεργασίας και ιδιοκτήτη του ιστότοπου: www.faran.gr, καθώς και να εξηγήσει τα δικαιώματα και τις επιλογές τους σχετικά με τα δεδομένα αυτά και πώς μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας.  

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, καθώς και για οποιαδήποτε θέματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@faran.gr.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ», που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, Αχαΐας 5 και Τροιζηνίας, είναι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. 

Ποια Είναι Τα Προσωπικά Σας Δεδομένα; 

Τα προσωπικά σας δεδομένα περιλαμβάνουν κάθε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει, είτε άμεσα είτε σε συνδυασμό με άλλους, στη μοναδική αναγνώριση ή ταυτοποίησή σας ως φυσικό πρόσωπο. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, πληροφορίες όπως όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας κ.λπ., που επιτρέπουν τη μοναδική ταυτότητά σας. 

Ποιες Πληροφορίες Ενδέχεται Να Συλλέξουμε Σχετικά Με Εσάς & Τους Σκοπούς Επεξεργασίας Για Τους Οποίους Συλλέγονται Οι Πληροφορίες Σας 

Τα προσωπικά σας δεδομένα που ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία από την Εταιρεία μας είναι, καταρχήν, τα γενικά προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε οικειοθελώς κατά τη χρήση των διαθέσιμων λειτουργιών αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων περιήγησης, των αιτημάτων των χρηστών για τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπό μας, καθώς και των δεδομένων που συλλέγονται από τα cookies, σύμφωνα με τους όρους χρήσης τους όπως περιγράφονται παρακάτω. Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα από άλλες πηγές, τα οποία λαμβάνουμε νόμιμα και επιτρέπεται να επεξεργαστούμε. 

Η Εταιρεία μας ενδέχεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: 

 • Από Επαγγελματίες Υγείας όπως:
  • Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και e-mail, για την παροχή ιατρικών πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα μας, τη διαχείριση παραπόνων και (για) την ανακοίνωση παρενεργειών στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις και την εν επιγνώσει συγκατάθεσή μας. 
  • Ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, ίδρυμα, διεύθυνση, ποσό ωφελήματος για τη δημοσίευση, στην Ιστοσελίδα μας και στον ΕΟΦ, για τις παροχές προς τους Επαγγελματίες Υγείας και για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων. 
  • Ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, ιδιότητα, ίδρυμα, διεύθυνση από εταιρείες διαχείρισης προσωπικών βάσεων δεδομένων για την επικαιροποίηση των στοιχείων των Επαγγελματιών Υγείας και τη διασφάλιση της ακρίβειάς τους κατά την αξιολόγηση των νομικών μας υποχρεώσεων αλλά και για σκοπούς τεκμηρίωσης του έννομου συμφέροντος για την καταπολέμηση της διαφθοράς κατά την αξιολόγησή μας από τρίτους.  
 • Από Επιστημονικούς Φορείς Υγείας και άλλους συλλόγους ασθενών όπως:
  • Όνομα και ύψος οφέλους για τη δημοσίευση, στην Ιστοσελίδα μας και στον ΕΟΦ, των παροχών ή/και χορηγιών προς Επιστημονικούς Φορείς Υγείας (όπως νοσοκομεία, κλινικές, ιδρύματα, πανεπιστήμια ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή εταιρείες κάθε είδους (π.χ. ΜΚΟ) κ.λ.π.), καθώς και δωρεές και επιχορηγήσεις σε συλλόγους ασθενών (όπως ενώσεις ασθενών, σωματεία, οργανισμούς κ.λ.π.), στο πλαίσιο εκπλήρωσης των νομικών μας υποχρεώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας. 
 • Από Καταναλωτές όπως:
  • Πλήρες όνομα, αριθμός τηλεφώνου, περιγραφή καταγγελίας για τη διαχείριση καταγγελιών συναίνεση μετά από ενημέρωση. 
  • Πλήρες όνομα, τίτλος, αριθμός τηλεφώνου για την παροχή ιατρικών πληροφοριών πριν από τη συγκατάθεση μετά από ενημέρωση. 
  • Ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο, όνομα του φαρμάκου/ένδειξη-περιγραφή παρενεργειών, ηλικία, φύλο για την ανακοίνωση παρενεργειών στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις και την προηγούμενη συναίνεση μετά από ενημέρωση. 
 • Από επισκέπτες στον ιστότοπό μας, όπως:
  • Ονοματεπώνυμο και e-mail που συλλέγονται για την άσκηση των δικαιωμάτων σας. 
  • Πληροφορίες που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα από υποψήφιους υπαλλήλους, μόνο εάν επιλέξετε να μας τις παράσχετε.  
 • Επισκέπτες στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, όπως:
  • Καταγραφή δεδομένων εισόδου και εξόδου στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας με σκοπό την προστασία της ασφάλειας φυσικών προσώπων, αγαθών και εγκαταστάσεων. 

Περαιτέρω Σκοποί Για Τους Οποίους Επεξεργαζόμαστε Τα Προσωπικά Σας Δεδομένα 

Εκτός από τα παραπάνω, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς επεξεργασίας: 

 • Για να σας παρέχουμε πληροφορίες και υπηρεσίες, αφού λάβουμε τη συγκατάθεσή σας, όπως:
  • Παροχή ιατρικής ενημέρωσης για τα προϊόντα της Εταιρείας 
  •  Αγγελίες εργασίας  
  • Επικοινωνία με τους επισκέπτες του ιστότοπου
 • Για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
  • Να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και οδηγίες (π.χ. φορολογική νομοθεσία, υποχρεώσεις βάσει του ΕΟΦ κ.λπ.),  
  • Για τη συμμόρφωση με αιτήματα ή εντολές των ρυθμιστικών αρχών, κυβερνήσεων, δικαστικών και άλλων αρχών,  
  • Να διερευνήσουμε και να λάβουμε μέτρα κατά οποιασδήποτε παράνομης ή επιβλαβούς συμπεριφοράς από τους χρήστες,  
 • Για να βελτιώσουμε τις καθημερινές μας λειτουργίες:
  • Για εσωτερικούς σκοπούς με τη διενέργεια ελέγχων, ανάλυσης δεδομένων και έρευνας, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε και να βελτιώνουμε τις υπάρχουσες ψηφιακές πλατφόρμες, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της Εταιρείας μας, 
  • Να παρακολουθούμε και να αναλύουμε τις τάσεις, τη χρήση και τις δραστηριότητες σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, προκειμένου να κατανοήσουμε ποια μέρη των ψηφιακών πλατφορμών και υπηρεσιών μας προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να βελτιώσουμε το σχεδιασμό και το περιεχόμενο των πλατφορμών μας, 
  • Για να βελτιώσουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και την επικοινωνία μας μαζί σας και να βελτιστοποιήσουμε τις υπηρεσίες ιατρικής πληροφόρησης, 
  • (κατά περίπτωση) για να διασφαλίσουμε ότι έχουμε ενημερωμένα στοιχεία επικοινωνίας σας. 

Σε Ποια Νομική Βάση Βασιζόμαστε Όταν Χρησιμοποιούμε Τα Προσωπικά Σας Δεδομένα

Οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία μας γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε πλήρη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία και με πλήρη σεβασμό στις αρχές της νομοθεσίας που διέπουν την επεξεργασία, δηλαδή τις αρχές της νομιμότητας και της εμπιστευτικότητας. Ως εκ τούτου, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 

 1. Για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς στο πλαίσιο των νόμιμων συμφερόντων μας: Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να κάνουμε την επικοινωνία μας μαζί σας πιο σχετική και εξατομικευμένη και να δημιουργήσουμε μια αποτελεσματική και αποδοτική πληροφόρηση και επικοινωνία για εσάς σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Επίσης, τα δεδομένα που συλλέγουμε μας βοηθούν να βελτιώσουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, ελαχιστοποιώντας τυχόν προβλήματα στις υπηρεσίες που μπορούμε να σας προσφέρουμε. Τέλος, η Εταιρεία μας μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για να θεμελιώσει και να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της.  
 1. Για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις: Ενδέχεται να χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να παρέχουμε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που έχετε ήδη ή έχετε ζητήσει από εμάς. Ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων εξαρτάται από τις απαιτήσεις για κάθε προϊόν ή υπηρεσία και οι συμβατικοί όροι και προϋποθέσεις παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους σχετικούς σκοπούς.  
 1. Για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις: Είναι σημαντικό να συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, των κανονισμών και των εγκυκλίων (π.χ. φαρμακευτική νομοθεσία, φορολογική νομοθεσία κ.λπ.).  
 1.  Για να ικανοποιήσουμε τα διάφορα αιτήματά σας (όπως αιτήματα πληροφοριών και επικοινωνίας κ.λπ.), εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας: Μερικές φορές μπορεί να χρειαστούμε τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για έναν ή περισσότερους από τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, διατηρείτε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, αυτό δεν επηρεάζει οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που πραγματοποιήθηκε πριν λάβετε την ειδοποίηση υπαναχώρησης. 

Για Πόσο Χρονικό Διάστημα Διατηρούμε Τα Προσωπικά Σας Δεδομένα;

Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε τα δεδομένα σας προκειμένου να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νόμιμη περίοδο διατήρησης (π.χ. στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης-PV ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της φορολογικής νομοθεσίας). Σε αυτή την περίπτωση, θα διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προαναφερθέντα σκοπό και όχι για περαιτέρω σκοπούς.
Τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων της Εταιρείας, όταν παύσει να υφίσταται ο σκοπός της επεξεργασίας τους, εκτός εάν η περαιτέρω διατήρησή τους επιβάλλεται από την ανάγκη συμμόρφωσης με σχετικό νόμο ή συμβατική υποχρέωση της Εταιρείας μας. Επίσης, εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, θα διαγράψουμε τα δεδομένα που συλλέχθηκαν εγκαίρως.
Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της επεξεργασίας, που είναι κυρίως η παροχή των υπηρεσιών μας που ζητάτε. Ειδικότερα, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται από την Εταιρεία μας μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, με βάση τη φύση τους, κάθε συμβατική σχέση που διέπει την αποθήκευσή τους, την αξία των δεδομένων αυτών για εμάς και τις σχετικές νομικές υποχρεώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από τη διατήρησή τους.  

Με ποιον Μπορούμε Να Μοιραστούμε Τα Προσωπικά Σας Δεδομένα

Εντός της Εταιρείας μας, τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία από εξουσιοδοτημένο προσωπικό και μόνο για την εκπλήρωση των συμβατικών και καταστατικών μας υποχρεώσεων, καθώς και στο πλαίσιο συνεργασίας, αναγκών εξυπηρέτησης κ.λπ.  

Επιπλέον, τα δεδομένα σας ενδέχεται να αποκαλυφθούν και να διατεθούν στα ακόλουθα τρίτα μέρη σύμφωνα με τις συμβατικές, νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις: 

 1. Σε εγχώριους ή ξένους Φορείς με τους οποίους η Εταιρεία μας συνεργάζεται στο πλαίσιο ελέγχων, βάσει έγγραφης συμφωνίας που διασφαλίζει πάντα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις. 
 1. Γενικά, σε δημόσιους ή άλλους φορείς, στους οποίους το Ελληνικό Δημόσιο έχει αναθέσει καθήκοντα που σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον (όπως Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) και οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, διοικητική, δικαστική, εποπτική, ρυθμιστική ή άλλη Αρχή) κατά την άσκηση των νόμιμων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, στο βαθμό που υπάρχει τέτοια υποχρέωση από το νόμο ή η διαβίβασή τους επιβάλλεται σύμφωνα με σχετικές διατάξεις του νόμου (π.χ. ΕΟΦ, δικαστικές ή εισαγγελικές αρχές κ.λπ.). 
 1. Σε εξωτερικούς συνεργάτες ή/και συμβούλους στους οποίους η Εταιρεία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της ή στο πλαίσιο συγκεκριμένης συνεργασίας (συμπεριλαμβανομένων νομικών συμβούλων, λογιστών, εκείνων που μας παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογίας όπως σχεδιασμός, φιλοξενία και υποστήριξη ιστοσελίδων, καθώς και τεχνικής, λογιστικής, φορολογικής ή/και νομικής υποστήριξης, υπηρεσιών cloud storage (cloud providers), εταιρείες αποθήκευσης, αρχειοθέτησης ή/και διαχείρισης αρχείων κ.λπ.), έχοντας υπογράψει τη σχετική σύμβαση επεξεργασίας και προστασίας των δεδομένων σας με την οποία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν την εμπιστευτικότητα και την ενδεδειγμένη ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. 

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες (π.χ. σε χώρες εκτός ευρωπαϊκής ένωσης). Επίσης, η Εταιρεία μας δεν θα προσφέρει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με αυτήν, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, παρά μόνο για τη συμμόρφωση με σχετικές νομικές απαιτήσεις και διαβίβαση μόνο στις αρμόδιες αρχές.  

Πολιτική Σε Σχέση Με Τη Φαρμακοεπαγρύπνηση

Τι Είναι η Φαρμακοεπαγρύπνηση; 

Η Φαρμακοεπαγρύπνηση (PV), όπως ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι: «επιστήμη και δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανίχνευση, την αξιολόγηση, την κατανόηση και την πρόληψη παρενεργειών και οποιουδήποτε άλλου προβλήματος που σχετίζεται με τα ναρκωτικά». 

Σκοπός Συλλογής & Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Φαρμακοεπαγρύπνησης

Η διασφάλιση της ασφάλειας των ασθενών και η ασφαλής χρήση των φαρμάκων μας είναι εξαιρετικά σημαντική για την Εταιρεία μας. Εάν αναφέρετε οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες ή άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τη Φαρμακοεπαγρύπνηση σε σχέση με ένα προϊόν της Εταιρείας μας, θα πρέπει να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τα προϊόντα για τα οποία έχετε υποβάλει την αναφορά σας. Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που ζητούνται κατά την υποβολή της αναφοράς σας στην Εταιρεία είναι απαραίτητες προκειμένου να καταστεί δυνατή η περαιτέρω επικοινωνία από το Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης με σκοπό τη λήψη πρόσθετων πληροφοριών από εσάς, την παρακολούθηση της υπόθεσής σας, καθώς και την απάντηση στα ερωτήματά σας. Ταυτόχρονα, τα δεδομένα του λήπτη των φαρμάκων είναι απαραίτητα για την αποφυγή πολλαπλής καταγραφής του ίδιου περιστατικού στη βάση δεδομένων μας.  

Όλες οι πληροφορίες που παρέχετε στο πλαίσιο της παρούσας ενημέρωσης είναι αυστηρά εμπιστευτικές και προορίζονται για χρήση αποκλειστικά από τους αρμόδιους επαγγελματίες υγείας/επιστήμονες της Εταιρείας μας με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων Φαρμακοεπαγρύπνησης. Θα χρησιμοποιήσουμε ή/και θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς της Φαρμακοεπαγρύπνησης. 

Προσωπικά Δεδομένα Που Συλλέγονται Στο Πλαίσιο Της Έκθεσης Φαρμακοεπαγρύπνησής Σας 

Η Εταιρεία μας συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα είτε απευθείας από εσάς μετά την αναφορά σας στην εταιρεία μας είτε μέσω τρίτου προσώπου μετά την αναφορά του στην εταιρεία μας σχετικά με τις παρενέργειες ενός από τα προϊόντα μας που σας έχουν επηρεάσει. 

Συγκεκριμένα, τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να συλλέξουμε για εσάς είναι τα ακόλουθα: 

α) Για τους ασθενείς-λήπτες του προϊόντος που προκάλεσε τις παρενέργειες: 

 • Τα αρχικά του ονόματός σας
 • Στοιχεία επικοινωνίας 
 • Ηλικία   
 • Γένος 
 • Λεπτομέρειες για το προϊόν που προκάλεσε τις ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως η δραστική ουσία που περιείχε, η δόση που λάβατε, η αναλογία συνταγής ή/και παραλαβής 
 • Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της θεραπείας  
 • Η(οι) ημερομηνία(-ες) για την εμφάνιση των ανεπιθύμητων ενεργειών  
 • Λεπτομέρειες (όπως δόση, αναλογία συνταγών, χρόνος θεραπείας κ.λπ.) σχετικά με άλλα φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα που μπορεί να σας έχουν χορηγηθεί ταυτόχρονα και να έχουν ληφθεί κατά τη στιγμή της εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών  
 • Το ιατρικό σας ιστορικό  
 • Το ιστορικό λήψης φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων  
 • Άλλες πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό και την εμφάνιση της ανεπιθύμητης ενέργειας.  

β) Για τους αναφέροντες (τρίτους που υπέβαλαν την έκθεση): 

 • Ονοματεπώνυμο 
 • Στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της ταχυδρομικής και ηλεκτρονικής διεύθυνσης και του αριθμού τηλεφώνου) 
 • Επάγγελμα  
 • Η σχέση σας με τον ασθενή – παραλήπτη του προϊόντος
Επεξεργασία & Γνωστοποίηση στο Πλαίσιο Φαρμακοεπαγρύπνησης

Ανταποκρινόμενη στις νομικές της υποχρεώσεις Φαρμακοεπαγρύπνησης, η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω, προκειμένου να διερευνήσει και να αξιολογήσει τις ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρετε εσείς ή για εσάς σε σχέση με τα προϊόντα της. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία δύναται:  

 • Να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας για οποιαδήποτε περαιτέρω απαραίτητη πληροφορία,  
 • Να συλλέγει, καταχωρεί, οργανώνει, δομεί και αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα όπως προβλέπεται στην εσωτερική,
 • Να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται στο πλαίσιο καταγγελίας,  
 • Αναφορά ή συνδυασμός τους με άλλες σχετικές εκθέσεις που υποβάλλονται για το ίδιο προϊόν ή για τις ίδιες δυσμενείς επιπτώσεις,  
 • Να παρέχει και προωθεί τις απαραίτητες πληροφορίες στους αρμόδιους φορείς εκμετάλλευσης ή/και σε τρίτους. 

Τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται από την Εταιρεία μας ενδέχεται να κοινοποιηθούν και σε τρίτους, ιδίως σε άλλες φαρμακευτικές εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, εφόσον η αναφορά παρενεργειών αφορά κάποιο από τα προϊόντα που εμπορεύεται η Εταιρεία μας σε συνεργασία της με τις εταιρείες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να παρασχεθούν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες στις οποίες διαβιβάζονται τα εν λόγω δεδομένα. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τις εν λόγω εταιρείες – συνεργάτες της Εταιρείας μας θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης και τις αντίστοιχες συμφωνίες τους. Επιπλέον, οι σχετικές πληροφορίες κοινοποιούνται και στις αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές Αρχές και φορείς (όπως ο ΕΟΦ),σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία φαρμακοεπαγρύπνησης. Η Εταιρεία μας δεν μπορεί να εγγυηθεί την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τις εν λόγω Αρχές και φορείς. 

Με την επιφύλαξη της ανωνυμίας του αναφέροντος και του ασθενούς, η Εταιρεία μας μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με τις αναφερόμενες παρενέργειες (όπως μελέτες περιπτώσεων και περιλήψεις), για ιατρικούς, δημόσιους, ασφάλειας ή / και άλλους λόγους.   

Περίοδος Αναφοράς Φαρμακοεπαγρύπνησης  

Καθώς η ασφάλεια των ασθενών είναι πολύ σημαντική για εμάς και οι αναφορές σας για τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες των προϊόντων μας είναι πολύτιμες για λόγους δημόσιας υγείας, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται σε αρχείο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία φαρμακοεπαγρύπνησης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε την ασφάλεια των προϊόντων μας με την πάροδο του χρόνου.  

Πολιτική Cookies 

Η Εταιρεία μας συλλέγει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνολογίες, μία από τις οποίες είναι τα λεγόμενα "cookies". Αυτή η Πολιτική Απορρήτου εξηγεί τι είναι τα cookies και πώς τα χρησιμοποιούμε στον ιστότοπο της Εταιρείας μας, δηλαδή τους τύπους cookies που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, τις πληροφορίες που συλλέγει η Εταιρεία χρησιμοποιώντας cookies και πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες. Πιο συγκεκριμένα:  

Τι Είναι Τα Cookies; 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή ή στο κινητό τερματικό σας (tablet, smartphone, φορητό υπολογιστή) όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να περιέχουν ορισμένα δεδομένα, όπως ποιες ιστοσελίδες επισκεφθήκατε, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης και έναν τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του υπολογιστή σας. Με αυτόν τον τρόπο, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, οπότε δεν χρειάζεται να εισάγετε αυτές τις προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή περιηγείστε στις σελίδες του. 

Γενικά, η χρήση των cookies απαιτεί την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, με εξαίρεση τα τεχνικά cookies, τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία ενός ιστότοπου και για την περιήγηση του χρήστη σε αυτόν. Χωρίς αυτά, οι χρήστες ενδέχεται να μην μπορούν να δουν σωστά τις σελίδες ή να χρησιμοποιήσουν ορισμένες υπηρεσίες. 

Ποια Cookies Χρησιμοποιούνται Στον Ιστότοπό Μας & Ποιες Πληροφορίες Συλλέγονται; 

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί www.faran.gr cookies για διάφορους σκοπούς ανάλογα με τη λειτουργία τους:  

 1. Απολύτως απαραίτητα / Βασικά Cookies: Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή ρυθμίσεις γλώσσας. Χωρίς αυτά, η παροχή των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε στον ιστότοπό μας αποτελεσματική λειτουργικότητα. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. 
 2. Cookies λειτουργικότητας: Αυτά τα cookies βοηθούν τον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές σας, όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα και την περιοχή σας. Έτσι, σας παρέχουμε βελτιωμένες και εξατομικευμένες λειτουργίες, μόνο εάν επιλέξετε να αποδεχτείτε όλα τα cookies δίνοντας τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους μετά από κατάλληλες πληροφορίες. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να είναι ανώνυμα, ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιμα όταν ο χρήστης πλοηγείται σε άλλους ιστότοπους. 
 Πώς Να Eλέγξετε Τα Cookies;  

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, αφού μάθετε για τις ρυθμίσεις απορρήτου. Εάν δεν αποδέχεστε τα cookies ή ορισμένα από αυτά, ορισμένες από τις λειτουργίες του ιστότοπού μας ενδέχεται να μην είναι πλήρως διαθέσιμες. Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια, όποτε θέλετε, να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ή να αντιταχθείτε στη χρήση cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies. Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιήσατε ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τις ρυθμίσεις κάθε προγράμματος περιήγησης (π.χ. Google Chrome, Microsoft Edge). Με αυτόν τον τρόπο, αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε με τέτοιο τρόπο ώστε είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ιστότοπου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή των cookies με οποιονδήποτε τρόπο. 

Προστασία και Ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων  

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή παράνομη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους για να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη ασφάλεια. Ειδικότερα, τα ηλεκτρονικά συστήματα της Εταιρείας μας έχουν αναπτυχθεί υπακούοντας στην αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, έτσι ώστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε για την πλοήγησή σας σε αυτά (ηλεκτρονικά συστήματα της Εταιρείας) να περιορίζονται στο ελάχιστο. 

Χρησιμοποιούμε επίσης διάφορα μέτρα και τεχνολογίες ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, αλλοίωση ή καταστροφή, σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους για την προστασία και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων, όπως ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, τείχη προστασίας, αρχές προστασίας δεδομένων από το σχεδιασμό και από προεπιλογή (απόρρητο από το σχεδιασμό και από προεπιλογή), καθώς και οργανωτικά μέτρα όπως αυστηρές πολιτικές πρόσβασης στα συστήματά μας, δέσμευση εμπιστευτικότητας των εργαζομένων, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικοί έλεγχοι κ.λπ. Δυστυχώς, κανένα σύστημα μετάδοσης ή αποθήκευσης δεδομένων δεν είναι 100% εγγυημένα ασφαλές. 

Όταν μοιραζόμαστε ή διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας με τρίτα μέρη, διασφαλίζουμε ότι διατηρούν τα δεδομένα σας εμπιστευτικά και εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τη διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων σας. 

Σύνδεσμοι Σε Ιστότοπους Τρίτων 

Η ιστοσελίδα της Εταιρείας μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς ιστοτόπους τρίτων, οι οποίοι λειτουργούν και συντηρούνται αποκλειστικά από αυτούς, και τους οποίους δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Η Εταιρεία μας δεν φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη για τις πρακτικές ή τις πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ιστοτόπων τρίτων, καθώς δεν μπορεί και να εγγυηθεί την ασφάλεια της περιήγησής σας σε αυτούς. Στο πλαίσιο αυτό, σας παρακαλούμε να διαβάζετε προσεκτικά τις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των ιστότοπων που επισκέπτεστε, καθώς μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τη δική μας. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας. 

Ποια Είναι τα Δικαιώματά σας Σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα; 

Στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ (άρθρα 15-22) και της υφιστάμενης νομοθεσίας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε, οποτεδήποτε επιθυμείτε, επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε παρακάτω.  

Ειδικότερα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: 

 • Δικαίωμα πρόσβασης: το δικαίωμα να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, για το εάν τα προσωπικά σας στοιχεία υποβάλλονται σε νόμιμη επεξεργασία, καθώς και να ζητήσετε και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία που πραγματοποιείται. 
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ώστε να μπορούν να διαβιβαστούν (είτε από εσάς είτε από εμάς) σε άλλους οργανισμούς που έχετε ορίσει. 
 • Δικαίωμα εναντίωσης: το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για καθέναν από τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 6 (παρ. 1 στοιχεία ε) και στ) του GDPR, και εάν ισχύουν τέτοιοι νόμιμοι λόγοι, θα σταματήσουμε την επεξεργασία. 
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. 
 • Δικαίωμα διαγραφής/Δικαίωμα στη λήθη: το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων, εφόσον η διαγραφή αυτή δεν αντίκειται στις διατάξεις του νόμου, και  
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσης θα τεθεί σε ισχύ για το μέλλον και δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της από εσάς. 
 • Δικαίωμα διόρθωσης:
  • το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς,  
  • το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση ή/και την τροποποίησή τους. 

Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα, η Εταιρεία μας θα απαντήσει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή και ταυτοποίηση του σχετικού αιτήματος. Ωστόσο, εάν το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε εντός ενός μηνός, εάν θα απαιτηθεί παράταση (αυτής της περιόδου) για άλλους δύο (2) μήνες, εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε. 

Οποιοδήποτε αίτημα για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων θα αξιολογείται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και ενδέχεται να υπάρχουν περιστάσεις στις οποίες δεν έχουμε νομική υποχρέωση να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας. Όλες οι ενέργειες που πραγματοποιούνται για αιτήματα πρόσβασης, διόρθωσης, φορητότητας, διαγραφής, αντίρρησης και περιορισμού της επεξεργασίας παρέχονται δωρεάν.  

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, μπορείτε να μας στείλετε email στη διεύθυνση: dpo@faran.gr από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει.

Τι Γίνεται αν Δεν Επιθυμείτε να μας Παρέχε τα Προσωπικά σας Δεδομένα; 

Στις περιπτώσεις που η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε πάντα να αρνηθείτε να τη χορηγήσετε. Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία και αργότερα την ανακαλέσατε, θα σεβαστούμε την επιλογή σας, σύμφωνα πάντα με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Η ανάκληση αυτή δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή αιτήματα σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: dpo@faran.gr 

Τηλέφωνο: +30.210 36 40 707 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ακαδημίας 32, Αθήνα 10672 

Δικαίωμα Υποβολής Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Εάν το πρόβλημά σας δεν επιλυθεί, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Στον σχετικό ιστότοπο της προαναφερθείσας Αρχής, θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής καταγγελίας: http://www.dpa.gr 

Πώς θα Ενημερώνεστε για Τυχόν Τροποποιήσεις της Παρούσας Πολιτικής; 

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου όποτε είναι απαραίτητο. Σε περίπτωση ουσιαστικών αλλαγών στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα δημοσιεύσουμε μια ενημέρωση σε αυτό στον ιστότοπό μας, πριν τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές και θα σας ειδοποιήσουμε με οποιονδήποτε κατάλληλο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα Πολιτική, ώστε να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας. 

Τελευταία Ενημέρωση: 17 Μαΐου 2021