Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

(Πολιτική Απορρήτου)

Η Εταιρεία «ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» (στο εξής καλούμενη «η Εταιρεία μας», «μας», «εμείς») σέβεται απόλυτα το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων και καταβάλει κάθε προσπάθεια για την προστασία τους, σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ») και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει ως στόχο να ενημερώσει τους χρήστες αυτού του ιστότοπου αναφορικά με τον τρόπο και το σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων από την Εταιρεία μας, υπεύθυνη επεξεργασίας και ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας www.faran.gr, να εξηγήσει τα δικαιώματα και τις επιλογές τους σχετικά με τα δεδομένα αυτά, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας τους μαζί μας.

Για τυχόν απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) dpo@faran.gr.

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» και δ.τ. «ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Αχαΐας 5 και Τροιζηνίας, είναι κατά την ισχύουσα νομοθεσία ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 1. Τι είναι τα προσωπικά σας δεδομένα;

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στη μοναδική σας αναγνώριση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, κατά περίπτωση, στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., τα οποία επιτρέπουν τη μοναδική ταυτοποίηση σας.

 1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για σας και σκοποί της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται

Τα προσωπικά δεδομένα σας που δύνανται να υποβληθούν σε επεξεργασία από την Εταιρεία μας είναι κατ’ αρχήν τα συνήθη δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε εσείς οι ίδιοι εκουσιώς κατά τη χρήση των διαθέσιμων λειτουργιών της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων του προγράμματος περιήγησης, των αιτημάτων χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρονται στον ιστότοπο καθώς και των δεδομένων που συλλέγονται από cookies, σύμφωνα και με τους όρους χρήσης αυτών όπως περιγράφονται παρακάτω. Επίσης, ενδέχεται να συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από άλλες πηγές, τα οποία αποκτούμε νόμιμα και επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε.

Η Εταιρεία μας ενδέχεται να συλλέγει και επεξεργάζεται, κατά περίπτωση, τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα:

 • Επαγγελματιών Υγείας (ΕΥ) όπως:
  • Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και e-mail, για την παροχή ιατρικών πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα μας, τη διαχείριση παραπόνων και την αναγγελία ανεπιθύμητων ενεργειών στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης σύμφωνα με τις έννομες υποχρεώσεις και κατόπιν ενημέρωσης και συγκατάθεσης.
  • Ονοματεπώνυμο, Ειδικότητα, Φορέας, διεύθυνση, ποσό παροχής για τη δημοσιοποίηση στην Ιστοσελίδα μας και στον ΕΟΦ, για τις παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας και την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων.
  • Ονοματεπώνυμο, Ειδικότητα, Ιδιότητα, Ίδρυμα, διεύθυνση από εταιρίες διαχείρισης βάσεων προσωπικών δεδομένων για την επικαιροποίηση των δεδομένων των ΕΥ και τη διασφάλιση της ακρίβειας αυτών κατά την αξιολόγηση μας για έννομες υποχρεώσεις αλλά και για σκοπούς τεκμηρίωσης του έννομου συμφέροντος για την καταπολέμηση της διαφθοράς κατά την αξιολόγηση μας από τρίτα μέρη.
 • Επιστημονικών Υγειονομικών Φορέων (ΕΥΦ) και λοιπών ενώσεων ασθενών όπως:
  • Επωνυμία και ποσό παροχής για τη δημοσιοποίηση στην Ιστοσελίδα μας και στον ΕΟΦ, παροχών ή/και χορηγιών προς ΕΥΦ (όπως π.χ. νοσοκοµεία, κλινικές, ιδρύματα, πανεπιστήµια ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή εταιρείες κάθε µορφής (π.χ. ΜΚΟ), κτλ.), καθώς και δωρεών και επιχορηγήσεων προς ενώσεις ασθενών (όπως π.χ. σωματεία, συλλόγους, οργανώσεις ασθενών, κτλ.), στο πλαίσιο εκπλήρωσης των νομικών μας υποχρεώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία.
 • Καταναλωτών όπως:
  • Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, περιγραφή παραπόνου για τη διαχείριση παραπόνων κατόπιν ενημέρωσης και συγκατάθεσης.
  • Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνο για την παροχή ιατρικών πληροφοριών κατόπιν ενημέρωσης και συγκατάθεσης.
  • Ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο, όνομα Φαρμάκου/ένδειξη-περιγραφή ανεπιθύμητης ενέργειας, ηλικία, φύλο, για την αναγγελία ανεπιθύμητων ενεργειών στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις και κατόπιν ενημέρωσης και συγκατάθεσης.
 • Επισκεπτών στην Ιστοσελίδα, όπως:
  • Ονοματεπώνυμο και e-mail που συλλέγονται για την άσκηση των δικαιωμάτων σας.
  • Πληροφορίες που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα, από υποψήφιους εργαζόμενους μόνο εφόσον εσείς επιλέξετε να μας τις δώσετε.
 • Επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, όπως:
  • Δεδομένα καταγραφής εισόδου/εξόδου στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας για την επίτευξη προστασίας της ασφάλειας φυσικών προσώπων, αγαθών και εγκαταστάσεων.
 1. Περαιτέρω σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα

προσωπικά σας δεδομένα

Εκτός των ανωτέρω αναφερομένων, μπορεί να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και για τους εξής σκοπούς επεξεργασίας:

 1. Να σας παρέχουμε πληροφορίες και υπηρεσίες, εφόσον έχουμε τη συγκατάθεσή σας όπως:
  • Παροχή ιατρικών πληροφοριών για τα προϊόντα της Εταιρείας
  • Αγγελίες εργασίας
  • Επικοινωνία με επισκέπτες του ιστοτόπου.
 2. Να ανταπεξέλθουμε στις νόμιμες υποχρεώσεις μας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
  • να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις οδηγίες (λ.χ. φορολογική νομοθεσία, υποχρεώσεις βάσει ΕΟΦ κ.ο.κ.)
  • να συμμορφωνόμαστε με τα αιτήματα ή τις εντολές των ρυθμιστικών αρχών, των κυβερνήσεων, των δικαστικών και άλλων αρχών
  • να διερευνήσουμε και να λάβουμε μέτρα κατά οποιασδήποτε παράνομης ή επιβλαβούς συμπεριφοράς από τους χρήστες
 3. Να βελτιώνουμε τις καθημερινές μας λειτουργίες:
  • για εσωτερικούς σκοπούς διεξάγοντας ελέγχους, ανάλυση δεδομένων και έρευνα ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε και να βελτιώνουμε τις υφιστάμενες ψηφιακές πλατφόρμες, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της Εταιρείας μας.
  • να παρακολουθούμε και να αναλύουμε τις τάσεις, τη χρήση και τις δραστηριότητες σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, προκειμένου να κατανοήσουμε ποια μέρη των ψηφιακών πλατφορμών και των υπηρεσιών μας προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να βελτιώσουμε τη σχεδίαση και το περιεχόμενο των πλατφορμών μας.
  • να βελτιώσουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, καθώς και την επικοινωνία μας προς εσάς, και να βελτιστοποιήσουμε τις υπηρεσίες ιατρικής ενημέρωσης.
  • (κατά περίπτωση) να διασφαλίζουμε ότι έχουμε επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας.
 1. Σε ποια νόμιμη βάση στηριζόμαστε όταν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η κάθε είδους συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Εταιρεία μας γίνεται σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, σε πλήρη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία και με απόλυτο σεβασμό στις αρχές που κατά τον νόμο διέπουν την επεξεργασία, ήτοι στις αρχές της νομιμότητας και εμπιστευτικότητας. Ως εκ τούτου, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

 1. Για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς στο πλαίσιο των εννόμων συμφερόντων μας: Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για να καταστήσουμε την επικοινωνία μας μαζί σας πιο συναφή και εξατομικευμένη και να δημιουργήσουμε μία αποτελεσματική και αποδοτική ενημέρωση και επικοινωνία για εσάς σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Επίσης, τα δεδομένα που συλλέγουμε μας βοηθούν να βελτιώνουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, ελαχιστοποιώντας τυχόν προβλήματα στις υπηρεσίες που μπορεί να σας προσφέρουμε. Τέλος, η Εταιρεία μας μπορεί να αξιοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για τη θεμελίωση και υπεράσπιση των συμφερόντων της.
 2. Για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων: Μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για να παρέχουμε ένα προϊόν ή μία υπηρεσία που έχετε ήδη ή μας έχετε ζητήσει. Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξαρτάται από τις απαιτήσεις για κάθε προϊόν ή υπηρεσία και οι συμβατικοί όροι και προϋποθέσεις παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους σχετικούς σκοπούς.
 • Για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις: Είναι σημαντικό για εμάς να συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, κανονισμών και εγκυκλίων (λ.χ. νομοθεσία περί φαρμάκων, φορολογική νομοθεσία κ.ο.κ.).
 1. Για την ικανοποίηση διαφόρων αιτημάτων σας (όπως αιτήματα ενημέρωσης και επικοινωνίας, κτλ.), εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας: Κατά καιρούς ενδέχεται να χρειαστούμε τη συγκατάθεσή σας, προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για έναν ή περισσότερους από τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή δεν θίγεται οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνει πριν από την παραλαβή της δήλωσης ανάκλησής σας.
 1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της επεξεργασίας, η οποία είναι κυρίως η παροχή των υπηρεσιών που μας ζητήσατε. Ειδικότερα, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται από την Εταιρεία μας μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η συλλογή τους, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, με βάση τη φύση τους, την τυχόν συμβατική σχέση που διέπει την αποθήκευσή τους, την αξία που έχουν τα δεδομένα αυτά για εμάς και τις σχετικές έννομες υποχρεώσεις που ενδέχεται να απορρέουν από την τήρησή τους.

Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τα δεδομένα σας, ώστε να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νόμιμη περίοδο τήρησης αυτών (π.χ. στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης (Pharmacovigilance-PV) ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της φορολογικής νομοθεσίας). Σε αυτή την περίπτωση, θα διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον ως άνω προαναφερόμενο σκοπό και όχι για περαιτέρω σκοπούς.

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων της Εταιρείας, όταν ο σκοπός της επεξεργασίας τους παύσει να υφίσταται, εκτός εάν η περαιτέρω τήρησή τους επιβάλλεται από την ανάγκη συμμόρφωσης με σχετική διάταξη νόμου ή συμβατική υποχρέωση της Εταιρείας μας. Επίσης, εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή προβάλλετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, θα διαγράψουμε εγκαίρως τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί.

 1. Με ποιους μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Εντός της Εταιρείας μας, τα δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας από εξουσιοδοτημένο προσωπικό αυτής και μόνο για την εκπλήρωση συμβατικών και εκ του νόμου υποχρεώσεών μας, καθώς και στο πλαίσιο συνεργασίας, υπηρεσιακών αναγκών κλπ.

Επιπροσθέτως, τα δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν και να καταστούν προσιτά στα ακόλουθα τρίτα μέρη κατά την εκπλήρωση των συμβατικών, νομικών και κανονιστικών υποχρεώσεών μας:

 • Σε Οίκους του εσωτερικού ή εξωτερικού με τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρεία μας στα πλαίσια επιθεωρήσεων, βάσει έγγραφης συμφωνίας που διασφαλίζει πάντα τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων, προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές υποχρεώσεις μας.
 • Γενικότερα σε φορείς του δημοσίου, ή σε άλλους φορείς, στους οποίους το Ελληνικό Δημόσιο έχει αναθέσει καθήκοντα που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος (όπως Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και κάθε δημόσια υπηρεσία, διοικητική, δικαστική, εποπτική, ρυθμιστική ή άλλη Αρχή) στο πλαίσιο άσκησης των νόμιμων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, στον βαθμό που υφίσταται υποχρέωση από το νόμο η επιτάσσεται η διαβίβαση αυτών λόγω συμμόρφωσης με σχετικές διατάξεις νόμου (λ.χ. ΕΟΦ, δικαστικές ή εισαγγελικές αρχές, κτλ.)
 • Σε εξωτερικούς συνεργάτες ή/ και συμβούλους στους οποίους η Εταιρεία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της ή στο πλαίσιο συγκεκριμένης συνεργασίας (ενδ. σε νομικούς συμβούλους, λογιστές, σε όσους μας παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογίας όπως δημιουργία, φιλοξενία και υποστήριξη ιστοσελίδων, και τεχνική, λογιστική, φορολογική ή/ και νομική υποστήριξη, υπηρεσίες υποστήριξης σε συστήματα αποθήκευσης/επεξεργασίας δεδομένων στο υπολογιστικό νέφος («cloud providers»), τις εταιρείες αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, ή/και διαχείρισης αρχείων, κλπ.), έχοντας υπογράψει σχετική σύμβαση για την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων σας με την οποία δεσμεύονται να διατηρούν τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και προσηκόντως ασφαλή.

Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες (δηλ. σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Επίσης, η Εταιρεία μας δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία σας σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, με εξαίρεση τη συμμόρφωση σε σχετικές νομικές υπαγορεύσεις και τη διαβίβαση προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

 1. Πολιτική Προστασίας δεδομένων προσωπικού

χαρακτήρα σε σχέση με την Φαρμακοεπαγρύπνηση

 1. Τι είναι η Φαρμακοεπαγρύπνηση;

Φαρμακοεπαγρύπνηση (ΦΕ), σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είναι: «η επιστήμη και οι δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με την ανίχνευση, την αξιολόγηση, την κατανόηση και αποτροπή ανεπιθύμητων ενεργειών και κάθε άλλου σχετικού με τα φάρμακα προβλήματος».

 1. Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού

χαρακτήρα σχετικά με τη Φαρμακοεπαγρύπνηση

Η προστασία της ασφάλειας των ασθενών και η διασφάλιση και της ασφαλούς χρήσης των φαρμάκων μας είναι εξαιρετικά σημαντική για την Εταιρεία μας. Εάν αναφέρετε τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες ή άλλες σχετικές πληροφορίες Φαρμακοεπαγρύπνησης για ένα προϊόν μας, θα χρειαστεί να έλθουμε σε επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τα προϊόντα για τα οποία υποβάλατε την αναφορά σας. Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία που σας ζητούνται κατά την υποβολή της αναφοράς σας στην Εταιρεία είναι απαραίτητα προκειμένου να είναι δυνατή η ενδεχόμενη περαιτέρω επικοινωνία του Τμήματος Φαρμακοεπαγρύπνησης με σκοπό την λήψη συμπληρωματικών πληροφοριών από εσάς, την παρακολούθηση της υπόθεσής σας, καθώς και την απάντηση σε ερωτήματά σας. Ταυτόχρονα, τα στοιχεία του λήπτη των φαρμάκων είναι απαραίτητα για την αποφυγή πολλαπλής καταγραφής του ιδίου περιστατικού στη βάση δεδομένων μας.

Όλες οι πληροφορίες τις οποίες παρέχετε στο πλαίσιο αυτής της ενημέρωσης είναι απολύτως εμπιστευτικές και προορίζονται για χρήση αποκλειστικά από τους αρμόδιους επαγγελματίες/επιστήμονες υγείας της Εταιρείας μας με σκοπό την τήρηση των υποχρεώσεών της περί Φαρμακοεπαγρύπνησης. Θα χρησιμοποιήσουμε ή/και κοινοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς της Φαρμακοεπαγρύπνησης.

 1. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά την αναφορά σας στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης

Η Εταιρεία μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα σας, είτε απευθείας από εσάς κατόπιν της σχετικής αναφοράς σας στην Εταιρεία μας, είτε μέσω ενός τρίτου προσώπου κατόπιν αναφοράς του στην Εταιρεία μας, σχετικά με ανεπιθύμητες ενέργειες ενός προϊόντος μας, οι οποίες σας επηρέασαν.

Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να συλλέξουμε για εσάς είναι τα εξής:

α) Για τους ασθενείς-λήπτες του προϊόντος που προκάλεσε τις ανεπιθύμητες ενέργειες:

 • Τα αρχικά του ονόματός σας
 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Ηλικία
 • Φύλο
 • Λεπτομέρειες σχετικά με το προϊόν που προκάλεσε τις ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως η δραστική ουσία που περιείχε, η δόση που λήφθηκε, ο λόγος συνταγογράφησης ή/και λήψης του.
 • Ημερομηνίες έναρξης και λήξης θεραπείας
 • Ημερομηνία (ες) εκδήλωσης των ανεπιθύμητων ενεργειών
 • Λεπτομέρειες (όπως δόση, λόγος συνταγογράφησης, χρόνος θεραπείας κ.α.) σχετικά με άλλα φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα που τυχόν σαν έχουν χορηγηθεί ταυτόχρονα και τα οποία λάβατε κατά τον χρόνο εκδήλωσης των ανεπιθύμητων ενεργειών
 • Το ιατρικό ιστορικό σας
 • Το ιστορικό σας σχετικά με τη λήψη φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων
 • Λοιπές πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό και τις συνθήκες εμφάνισης της ανεπιθύμητης ενέργειας.

β) Για τους αναφέροντες (τρίτα πρόσωπα που υπέβαλαν την αναφορά:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένων της ταχυδρομικής διεύθυνσης, διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τηλεφώνου)
 • Επάγγελμα
 • Τη σχέση σας με τον ασθενή – λήπτη του προϊόντος΅
 1. Επεξεργασία και κοινοποίηση των προσωπικών σας

δεδομένων στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης

Ανταποκρινόμενοι στις έννομες υποχρεώσεις μας περί Φαρμακοεπαγρύπνησης, η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σας με σκοπό να διερευνήσει και να αξιολογήσει τις αναφερθείσες από εσάς ή για εσάς ανεπιθύμητες ενέργειες για τα προϊόντα της. Στο πλαίσιο αυτό ενδέχεται:

 • να επικοινωνήσει εκ νέου μαζί σας για τυχόν περαιτέρω αναγκαίες

πληροφορίες

 • να συλλέξει, καταχωρήσει, οργανώσει, διαρθρώσει και

αποθηκεύσει τα προσωπικά δεδομένα σας, σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στις εσωτερικές διαδικασίες της

 • να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σας υποβληθέντα

στο πλαίσιο μιας αναφοράς, συσχετίζοντας ή συνδυάζοντάς τα

με άλλες σχετικές υποβληθείσες αναφορές για το ίδιο προϊόν ή

για τις ίδιες ανεπιθύμητες ενέργειες

 • να παρέχει και προωθήσει τις απαραίτητες πληροφορίες στους

αρμόδιους φορείς ή/και τρίτα μέρη

Τα ως άνω προαναφερόμενα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από την Εταιρεία μας ενδέχεται να κοινοποιούνται και σε τρίτα μέρη, ιδίως άλλες φαρμακευτικές εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, εφόσον η αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών αφορά σε κάποιο από τα προϊόντα που η Εταιρεία μας εμπορεύεται στο πλαίσιο συνεργασίας της με τις εταιρείες αυτές. Εν προκειμένω, μπορούν να παρασχεθούν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες προς τις οποίες διαβιβάζονται τα ως άνω δεδομένα. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από αυτές τις εταιρείες – συνεργάτες της Εταιρείας μας λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις δικές τους αντίστοιχες πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τη Φαρμακοεπαγρύπνηση και κατά τις μεταξύ τους συμφωνίες. Επιπλέον, οι σχετικές πληροφορίες κοινοποιούνται και στις αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές Αρχές και φορείς (όπως στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ)), σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία περί Φαρμακοεπαγρύπνησης. Η Εταιρεία μας δεν μπορεί να εγγυηθεί την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από αυτές τις Αρχές και φορείς.

Με την προϋπόθεση διατήρησης της ανωνυμίας του αναφέροντα και του ασθενή, η εταιρεία μας ενδέχεται να δημοσιοποιήσει πληροφορίες σχετικά με τις αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες(όπως περιπτωσιολογικές μελέτες και περιλήψεις), για ιατρικούς λόγους, λόγους δημόσιας ασφάλειας και υγείας ή/και άλλους λόγους.

 1. Περίοδος διατήρησης της αναφοράς σας στο πλαίσιο της

Φαρμακοεπαγρύπνησης

Δεδομένου ότι η ασφάλεια των ασθενών είναι πολύ σημαντική για εμάς και οι αναφορές σας για τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες των προϊόντων μας είναι πολύτιμες για λόγους δημόσιας υγείας, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται σε αρχείο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Φαρμακοεπαγρύπνησης, με σκοπό να διασφαλίσουμε ότι είμαστε διαχρονικά σε θέση να αξιολογούμε την ασφάλεια των προϊόντων μας.

 1. Πολιτική Cookies

Η Εταιρεία μας συλλέγει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους μέσω της χρήσης διαφόρων τεχνολογιών, μία από τις οποίες είναι τα λεγόμενα «cookies». Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί τι είναι τα cookies και πώς τα χρησιμοποιούμε στον παρόν ιστότοπο της Εταιρείας μας, ήτοι τους τύπους των cookies που χρησιμοποιεί η Εταιρεία κάθε φορά που επισκέπτεσθε τον ιστότοπό μας, τις πληροφορίες που συλλέγει η Εταιρεία χρησιμοποιώντας τα cookies, και πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες. Ειδικότερα:

 1. Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή την κινητή τερματική συσκευή σας (tablet, smartphone, laptop), όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκεφτήκατε, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης, καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του υπολογιστή σας. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

Γενικά για τη χρήση των cookies, απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεσή σας, με εξαίρεση τα τεχνικά cookies, τα οποία είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία ενός ιστότοπου και για την περιήγηση σε αυτό από τον χρήστη. Χωρίς αυτά, οι χρήστες ενδέχεται να μην είναι σε θέση να προβάλλουν σωστά τις σελίδες ή να χρησιμοποιήσουν ορισμένες υπηρεσίες.

 1. Ποια cookies χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και τι πληροφορίες συλλέγονται;

Η ιστοσελίδα www.faran.gr χρησιμοποιεί cookies για διάφορους σκοπούς αναλόγως τη λειτουργία τους:

α) Απολύτως απαραίτητα / Βασικά Cookies: Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχέςή σε ρυθμίσεις γλώσσας. Χωρίς αυτά, δεν είναι δυνατή η παροχή των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει και κατ’ επέκταση δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα.

β) Cookies λειτουργικότητας: Τα εν λόγω cookies βοηθούν τον διαδικτυακό τόπο να θυμάται τις επιλογές σας, όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα και την περιοχή σας. Έτσι, σας παρέχουμε βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες, μόνο εφόσον επιλέξετε αποδοχή όλων των cookies δίνοντας την συγκατάθεση σας για την χρήση τους μετά από κατάλληλη ενημέρωση. Tα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι ανώνυμα, ενώ δεν είναι διαθέσιμα κατά την πλοήγηση του χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες.

 1. Πώς να ελέγξετε τα cookies;

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, αφού ενημερωθείτε για τις ρυθμίσεις απορρήτου. Εάν δεν αποδεχθείτε τα cookies ή κάποιες κατηγορίες εξ αυτών, ενδέχεται κάποια από τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας να μην είναι πλήρως διαθέσιμα. Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε θελήσετε τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies. Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, οποτεδήποτε θελήσετε ακολουθώντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του κάθε φυλλομετρητή (π.χ. Google Chrome, Microsoft Edge). Με αυτόν τον τρόπο ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας. Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε το φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να σας προειδοποιεί για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των ιστοσελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

 1. Προστασία & Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Ιδίως, τα ηλεκτρονικά συστήματα της Εταιρείας μας έχουν αναπτυχθεί υπακούοντας στην αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, ούτως ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο τα προσωπικά δεδομένα που μας χορηγείτε για την πλοήγησή σας σε αυτά.

Επίσης, χρησιμοποιούμε διάφορα μέτρα και τεχνολογίες ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, αλλοίωση ή καταστροφή, σε συμφωνία με τους σχετικούς νόμους περί προστασίας και απορρήτου των προσωπικών δεδομένων όπως ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, τείχη προστασίας (firewalls), αρχές της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού (privacy by design and by default) αλλά και οργανωτικά μέτρα όπως αυστηρές πολιτικές πρόσβασης στα συστήματα, δέσμευση εχεμύθειας των εργαζομένων, εκπαίδευση προσωπικού, διενέργεια περιοδικών ελέγχων κλπ. Δυστυχώς, κανένα σύστημα αποστολής ή αποθήκευσης δεδομένων δεν είναι 100% εγγυημένα ασφαλές.

Όταν μοιραζόμαστε ή διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας με τρίτα μέρη, διασφαλίζουμε ότι διατηρούν τα δεδομένα σας εμπιστευτικά και εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τη διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων σας.

 1. Σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων (Links):

Η ιστοσελίδα της Εταιρείας μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς ιστοτόπους τρίτων, οι οποίοι λειτουργούν και συντηρούνται αποκλειστικά από αυτούς, και τους οποίους δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Η Εταιρεία μας δεν φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη για τις πρακτικές ή τις πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ιστοτόπων τρίτων, καθώς δεν μπορεί και να εγγυηθεί την ασφάλεια της περιήγησής σας σε αυτούς. Στο πλαίσιο αυτό, σας παρακαλούμε να διαβάζετε προσεκτικά τις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των ιστότοπων που επισκέπτεστε, καθώς μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τη δική μας. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας

Στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ (άρθρα 15-22) και της υφιστάμενης νομοθεσίας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε, οποτεδήποτε επιθυμείτε, επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε παρακάτω.

Ειδικότερα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Δικαίωμα πρόσβασης: το δικαίωμα να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά σας στοιχεία υφίστανται νόμιμη επεξεργασία, καθώς επίσης και να ζητήσετε και λάβετε πληροφορίες για την πραγματοποιούμενη επεξεργασία.

β) Δικαίωμα διόρθωσης: το δικαίωμα να ζητήσετε:

 1. τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς,
 2. την συμπλήρωση, ή/και,
 • την τροποποίηση αυτών.

γ)Δικαίωμα φορητότητας: το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, για να διαβιβαστούν (είτε από εσάς, είτε από εμάς) τα δεδομένα αυτά σε άλλους οργανισμούς που θα κατονομάσετε.

δ) Δικαίωμα εναντίωσης: το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, για καθέναν από τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 6 (παρ.1 περ. ε’ και στ’) του ΓΚΠΔ και εάν συντρέχει τέτοιος νόμιμος λόγος, εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία.

ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

στ) Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη: το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων, υπό τον όρο ότι αυτή (διαγραφή) δεν αντίκειται σε διατάξεις νόμου, και

ζ) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας: το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ανά πάσα στιγμή. Πρέπει να σημειωθεί ότι οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσης έχει μελλοντική ισχύ και δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση, προτού αυτή ανακληθεί από εσάς.

Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρεία μας θα απαντήσει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή και ταυτοποίηση του σχετικού αιτήματος. Εάν το αίτημά σας, όμως, είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή υφίσταται μεγάλος αριθμός αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα, εάν θα απαιτηθεί παράταση άλλων δύο (2) μηνών, εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Οποιοδήποτε αίτημα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων θα αξιολογηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και ενδέχεται να υπάρχουν περιστάσεις στις οποίες δεν έχουμε νόμιμη υποχρέωση να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας. Όλες οι ενέργειες που αναλαμβάνονται για τα αιτήματα πρόσβασης διόρθωσης, φορητότητας, διαγραφής, εναντίωσης και περιορισμού της επεξεργασίας παρέχονται δωρεάν.

Για καθένα από τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να αποστείλετε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση dpo@faran.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχετε δηλώσει.

 1. Τι συμβαίνει αν δεν θέλετε να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε πάντα να αρνηθείτε τη χορήγησή της. Εάν εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ή εάν έχετε παρέχει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία και αργότερα την ανακαλέσετε, θα σεβαστούμε αυτή την επιλογή σας, σε συμφωνία πάντα με τις νομικές υποχρεώσεις μας. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι ενδεχομένως δεν θα μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Η ανάκληση αυτή δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.

 1. Στοιχεία Επικοινωνίας

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή αιτήματα σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου) ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας (DPO), χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dpo@faran.gr

Τηλέφωνα: +30.210 36 40 707

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ακαδημίας 32, Αθήνα 10672

 1. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας

Σε περίπτωση που το ζήτημα σας δεν επιλυθεί, μπορείτε να προβείτε σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Στη σχετική ιστοσελίδα της ως άνω Αρχής, θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής καταγγελιών: http://www.dpa.gr

 1. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας.

Ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης: 17Μαΐου 2021